علی رضائی

عکس کاور خود را تغییر دهید
alirezaei
عکس کاور خود را تغییر دهید
کاردرمانگر
حیطه تخصصی : اختلال پردازش حسی _ تاخیر حرکتی _ اختلالات رشدی _ ناهنجاری های اسکلتی و عضلانی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوز اطلاعاتی به نمایۀ خود نیفزوده است.

بیوگرافی

کارشناس کاردرمانی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی کارشناس ارشد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی دانشگاه تهران

معرفی از زبان درمانگر

من ۳ سال هست که در زمینه توانبخشی اختلال پردازش حسی ، اختلالات رشدی و ناهنجاری اسکلتی عضلانی در پلی کلینیک توانبخشی توانسازان و مجموعه خانه رشد فعالیت میکنم

تماس و مشاوره