Short sensory profile

خواهشمند است به منظور کمک به تشخیص اختلالات همراه با کودک و درمان انها موارد خواسته شده به دقت بررسی کرده و به بهترین نحو رفتاری را که در کودک مشاهده میکنید نمره گذاری نمایید اگر قادر به پاسخگویی و تفسیر موارد نیستید یا معتقدید که در کودک شما صدق نمیکند یک علامت + روی شماره سوال بگذارید و هر گونه توضیح یا تفسیری دارید در انتها یادداشت نمایید.

همیشه : زمانی که با فرصتی کودک شما همیشه به این طریق عکس العمل نشان میدهد 100 درصد اوقات.

غالبا : زمانی که با هر فرصتی کودک شما غالبا به این طریق عکس العمل نشان میدهد 75 درصد اوقات .

گهگاه : زمانی که با هر فرصتی کودک شما گهگاهی به این طریق عکس العمل نشان میدهد 50درصد اوقات.

ندرتا : زمانی که با هر فرصتی کودک شما هرگز به این طریق عکس العمل نشان میدهد 25 درصد اوقات .

هرگز : زمانی که با هر فرصتی کودک شما هرگز به این طریق عکس العمل نشان نمی دهد صفر درصد اوقات .

1. در نظافت و اراستن دچار تشویق و ناراحتی میشود ( به عنوان مثال در طی حمام کردن ، کوتاه کردن مو، شستن صورت و گرفتن ناخن جنب و جوش کرده یا گریه میکند).
2. زمانی که گرم است، لباس استین بلند و زمانی که سرد است ، لباس استین کوتاه را ترجیح میدهد.
3. از پا برهنه راه رفتن اجتناب می کند به ویژه بر روی ماسه و چمن
4. نسبت به لمس کردن اعضای بدنش به طور احساساتی یا پرخاشگرانه عکس العمل نشان می دهد.
5. از ترشح شدن اب به بدنش اجتناب می کند.
6. به زحمت در کنار یا تنگاتنگ افراد دیگر می ایستد ( به عنوان مثال در محیط شلوغ ).
7. روی قسمت یا موضعی از بدنش را که لمس شده است مالش داده یا می خاراند.
8. از برخی مزه ها یا بوها ویژه که معمولا بخشی از مواد غذایی کودکان هستند ، اجتناب می کند.
9. فقط مزه های به خصوصی را می خورد ( نام ببرید؟ )
10. غذاها را با ترکیبات و درجه حرارت مخصوص می خورد .
11. در غذا خوردن مشکل پسند ( ایرادگیر) است، به خصوص در مورد ترکیب غذاها.
12. زمانی که پاهاش را روی زمین می گذارد ، دچار اضطراب و تشویق یا ناراحی می شود.
13. از سقوط کردن یا از بلندی می ترسد.
14. فعالیت هایی که در انها سر وارونه میشود را دوست ندارد . ( به عنوان مثال از کله ملق زدن یا بازی های پر جنب جوش بیزار است.)
15. از صداهای عجیب و نا اشنا لذت می برد . تمایل به ایجاد صداهای عجیب دارد.
16. تمایل به جنب و جوش دارد واین تحرک زیاد، عملکرد های روز مره زندگی او را مختل میکند ( به عنوان مثال نمی تواند بدون تحرک بشیند و مدام وول می خورد .)
17. در طی فعالیت های حرکتی بیش از حد به هیجان در می اید.
18. افراط و اشیا را لمس می کند .
19. زمانی که کسی پشت بازو او را لمس می کند به نظر می رسد که متوجه نمی شود.
20. از یک فعالیت به فعالیت دیگر می پرد ( کار را به اتمام نمی رساند به نحوی که این امر در بازی و عملکرد های او مداخله ایجاد می کند .
21. لباسی که روی بدنش پیچ خورده است را در می اورد .
22. اگر سروصدای زیادی در اطرافش باشد، دچار حواس پرتی شده یا عملکردش ناهماهنگ می شود .
23. به آن چه که شما می گویید، تظاهر به نشنیدن می کند ( به عنوان مثال به گفته های شما عمل نمی کند، تظاهر به نادیده انگاشتن شما می کند.)
24. با صدای موجود در محیط نمی تواند کار کند ( به عنوان مثال صدا پنکه، یخچال و مانند آن ها .)
25. زمانی که رادیو روشن است در به اتمام رساندن کارهایش دچار سر درگمی و اختلال می شود.
26. زمانی که او را صدا میکنید پاسخ نمی دهد ، در صورتی که میداندسد شنوایی کودک سالم است .
27. به سختی حواسش را جمع می کند .
28. به نظر میرسد عضلات ضعیفی دارد .
29. به سرعت خسته می شود ، به ویژه زمانی که ایستاده است یا وضعیت بدنی ویژه ای را به خود گرفته است .
30. قدرت گرفتن اشیا در او ضعیف است .
31. نمی تواند اشیا سنگین را جابه جا کند ( به عنوان مثال در مقایسع با کودکان همسنش ضعیف است .)
32. برای نگه داشتن و حمایت خود به اشیا تکیه می کند ( حتی در طول انجام فعالیت .)
33. تحمل کمی دارد به اسانی خسته می شود .
34. نسبت به صداهای بلند یا صداهای غیر مترقبه به صورت منفی عکس العمل نشان می دهد ( به عنوان مثال، با صدای سشوار ، پارس سگ ، جارو برقی گریه می کند یا خودش را پنهان می کند.)
35. برای حفاظت گوش هایش از صدا ، دست هایش را روی گوش هایش می گیرد .
36. نور های درخشان که سایرین را ازار نمی دهد ، اورا اذیت می کند .
37. زمانی که افراد در اتاق حرکت میکند انها را یک به یک نگاه میکند.
38. برای محافظت چشمهایش را از نور ، چشمهایش را می پوشاند یا روی هم می کشد ( مانند نور لامپ)
تماس و مشاوره