آزمون کانرز

تست کانرز چیست ؟

تست کانرز یک روش ارزیابی کاربردی برای سنجش اختلال ADHD است که در حدود سال  1960 توسط دکتر سی کیث کانرز خلق شد که البته  تا امروز چندین دفعه مورد بازنگری قرار گرفته است. مقیاس رتبه بندی ADHD Conners پرسشنامه ای است که معمولاً برای جمع آوری اطلاعات از والدین، معلمان و خود کودک استفاده می شود. این ارزیابی شامل یک سری سوالات است که برای ارزیابی رفتار کودک مرتبط با علائم ADHD مانند بیش فعالی، بی توجهی و تکانشگری طراحی شده است.

تماس و مشاوره