کوروش مفیدی نایینی

عکس کاور خود را تغییر دهید
koroshmofidi
عکس کاور خود را تغییر دهید
کاردرمانگر
حیطه تخصصی : اوتیسم - یکپارچگی حسی و درکی _ حرکتی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوز اطلاعاتی به نمایۀ خود نیفزوده است.

تماس و مشاوره