حميد اميني

عکس کاور خود را تغییر دهید
hamidamini
عکس کاور خود را تغییر دهید
كاردرمانگر
حیطه تخصصی : توانبخشی شناختی ، حسی_حرکتی و جسمی

وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوز اطلاعاتی به نمایۀ خود نیفزوده است.

تماس و مشاوره