فاطمه خسروی

عکس کاور خود را تغییر دهید
fatemehkhosravi
عکس کاور خود را تغییر دهید
گفتاردرمانگر
حیطه تخصصی : اختلالات زبانی (تاخیر)، تولید و صوت
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوز اطلاعاتی به نمایۀ خود نیفزوده است.

تماس و مشاوره