دلنیا شریفی

عکس کاور خود را تغییر دهید
delniasharifi
عکس کاور خود را تغییر دهید
كاردرمانگر
حیطه تخصصی : حسی_حرکتی ، درکی_حرکتی و اختلالات تکاملیوضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوز اطلاعاتی به نمایۀ خود نیفزوده است.

تماس و مشاوره