کارنامه غربالگری رفتار

کارنامه غربالگری رفتاردرمانی

تاریخ تولد
تاریخ غربالگری
در چه زمینه ای تمایل دارید از خدمات روانشناسی خانه رشد استفاده کنید ؟

این کارنامه باتوجه به شرح حال شما از کودک و مشاهدات غربالگر محترم تدوین شده است و پس از شروع درمان ارزیابی های دقیق تر و کامل تر باید از سمت همکار متخصص صورت خواهد گرفت .

تماس و مشاوره